1-من میخواهم سند خود را انتقال بدهم یا سندی انتقال بگیرم،چگونه این کار را انجام دهم؟
> با مراجعه به اطلاعیه های سازمان در مورد قوانین نقل و انتقال و اسناد و مدارک مورد نیاز به دفاتر کارگزاری در سطح کشور مراجعه کنید.

2-کدام دفاتر مجاز برای انتقال اسناد هستند؟
> لیست این دفاتر از طریق سایت استانی در آدرس https://www.haj.ir/ در دسترس است.

3-من کارگزار عامل نقل و انتقال هستم ولی نمیتوانم وارد سایت شوم؟
> لطفا از طریق سیستم جامع کارگزاران با استان خود مکاتبه کنید.